Διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αίτηση

4. Όταν η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 3, διατυπώνεται πρόσθετες κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο, η δημόσια αρχή ζητά από τον πληροφορίες αιτητή, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της σχετικά με προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 3(2)(α), να διευκρινίσει το αίτημα, και του παρέχει τη συνδρομή της προς τούτο, με διάφορους τρόπους, όπως παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με τη χρησιμοποίηση των μητρώων και καταλόγων που αναφέρονται στο άρθρο 6(2)(γ):

Νοείται ότι, η δημόσια αρχή δύναται, κατά περίπτωση και εφόσον το θεωρεί επιβεβλημένο, να απορρίψει την αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 8.