Αίτηση για πληροφορίες συγκεκριμένης μορφής ή τύπου

5(1). Όταν ο αιτητής ζητά από δημόσια αρχή πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον συγκεκριμένης μορφής ή τύπου, συγκεκριμένης συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων, η δημόσια αρχή ικανοποιεί το αίτημά του, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες:

(α) Οι πληροφορίες είναι ήδη προσιτές στο κοινό υπό άλλη μορφή ή τύπο, ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο 12, που καθιστά εύκολη την πρόσβαση των αιτούντων, ή

(β) κρίνεται εύλογο για τη δημόσια αρχή να παράσχει τις πληροφορίες αυτές υπό άλλη μορφή ή τύπο.

(2) Όταν η αρμόδια αρχή, κατ’εφαρμογή του εδαφίου (1)(β), παρέχει τις πληροφορίες με διαφορετική μορφή ή τύπο απ’αυτόν που ζητήθηκε, οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τις παρέχει υπό τη συγκεκριμένη μορφή ή τύπο:

Νοείται ότι, η δημόσια αρχή καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από την ίδια ή για λογαριασμό της να παρέχονται υπό μορφή ή τύπο που επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή και πρόσβαση με τεχνολογίες επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

(3) Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει η αίτηση παροχής πληροφοριών, στη μορφή ή τον τύπο που ζητήθηκε, γνωστοποιούνται στον αιτητή εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 3.