Διευκολύνσεις που παρέχει η δημόσια αρχή

6 (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η δημόσια αρχή που οφείλει να διασφαλίζει ότι:

(α) Οι λειτουργοί της υποστηρίζουν το κοινό στην αναζήτηση πρόσβασης σε πληροφορίες.

(β) οι κατάλογοι της δημόσιας αρχής είναι προσιτοί στο κοινό, και προς το σκοπό αυτό οφείλει να καθορίζει πρακτικές ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες τις σχετικές με το περιβάλλον θα μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά.

(2) Οι πρακτικές ρύθμισης που αναφέρονται στο εδάφιο (1)(β) μπορεί να περιλαμβάνουν:

(α) Τον καθορισμό των υπευθύνων ενημέρωσης.

(β) την καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την εξέταση των απαιτούμενων πληροφοριών και

(γ) την τήρηση μητρώων ή καταλόγων πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον που κατέχουν οι αρχές αυτές ή τα κέντρα ενημέρωσης, με σαφείς αναφορές για το πού μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες αυτές.