Ενημέρωση κοινού

7. Ο Υπουργός οφείλει να ενημερώνει δεόντως το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του, βάσει του παρόντος Νόμου και να παρέχει, στον κατάλληλο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές προς το σκοπό αυτό.