Εξαιρέσεις

8. (1) Δημόσια αρχή μπορεί να απορρίψει αίτηση παραχώρησης πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον όταν:

(α) Οι αιτούμενες πληροφορίες δεν κατέχονται από τη δημόσια αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή για λογαριασμό της.

(β) η αίτηση είναι προφανώς παράλογη.

(γ) με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, η αίτηση διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο.

(δ) η αίτηση αφορά ημιτελές υλικό ή ημιτελή έγγραφα και δεδομένα. και

(ε) η αίτηση αφορά ενδοϋπηρεσιακές επικοινωνίες, λαμβανομένου υπόψη του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετείται από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών:

(2) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1)(α):

(α) Η δημόσια αρχή αναφέρει το όνομα της αρχής που ετοιμάζει το υλικό και το χρόνο που εκτιμά ότι χρειάζεται για την ολοκλήρωσή του. και

(β) αν η δημόσια αρχή γνωρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές κατέχονται από άλλη δημόσια αρχή ή για λογαριασμό της, διαβιβάζει, το ταχύτερο δυνατόν, την αίτηση στην εν λόγω αρχή και ενημερώνει δεόντως τον αιτητή ή ενημερώνει τον αιτητή ως προς τη δημόσια αρχή στην οποία πιστεύει ότι μπορεί να αποταθεί προκειμένου να λάβει τις αιτούμενες πληροφορίες.

(3) Δημόσια αρχή μπορεί να απορρίψει αιτήσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά:

(α) Τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών της δημόσιας αρχής, εφόσον ο εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται από τη νομοθεσία.

(β) τις διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατίας, τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική άμυνα.

(γ) τη λειτουργία της δικαιοσύνης, το δικαίωμα κάθε προσώπου σε δίκαιη δίκη ή τη δυνατότητα μιας δημόσιας αρχής να διεξαγάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα.

(δ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών όταν η νομοθεσία της Δημοκρατίας ή η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει αυτόν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό οικονομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συμφέροντος, για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου.

(ε) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(στ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων ή αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον προβλέπεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας με βάση τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.

(ζ) τα συμφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έχει δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες εθελοντικά χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να του επιβληθεί σχετική νομική υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών. και

(η) την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι ως άνω πληροφορίες, όπως ο εντοπισμός σπάνιων ειδών.

(4) Οι λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (3) ερμηνεύονται με περιοριστικό τρόπο, λαμβανομένου υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

Νοείται ότι, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των πληροφοριών σταθμίζεται συγκριτικά προς το συμφέρον που εξυπηρετεί η απόρριψη της αίτησης.

(5) Η δημόσια αρχή δε δύναται, δυνάμει των παραγράφων (α), (δ), (στ), (ζ) ή (η) του εδαφίου (3), να απορρίψει αίτηση που αφορά πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με εκπομπές στο περιβάλλον.

(6) Ο Υπουργός με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί τα κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορούν οι δημόσιες αρχές να αποφασίζουν τον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον.

(7) Πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από δημόσια αρχή ή για λογαριασμό της και οι οποίες έχουν ζητηθεί από αιτητή, παρέχονται εν μέρει όταν είναι δυνατόν να διαχωριστούν οι πληροφορίες που εξαιρούνται με βάση τις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (3) των αιτούμενων πληροφοριών.

(8) Η άρνηση παροχής, συνολικά ή εν μέρει, των αιτούμενων πληροφοριών, κοινοποιείται στον αιτούντα γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, εάν η αίτηση υποβλήθηκε γραπτώς ή αν ο αιτητής το ζητήσει ρητά, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η κοινοποίηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία προσφυγής που προβλέπεται στα άρθρο 10 και 11.