Τέλη

9. (1) Η πρόσβαση στα δημόσια αρχεία ή καταλόγους που καταρτίζονται και τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και η επιτόπια εξέταση αιτούμενων πληροφοριών, είναι δωρεάν.

(2) Δημόσια αρχή δύναται να επιβάλλει τέλη για την παροχή πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον αλλά τα τέλη αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το λογικό κόστος παροχής των πληροφοριών.

(3) Σε περίπτωση επιβολής τέλους, η δημόσια αρχή δημοσιεύει και διαθέτει στους αιτητές πίνακα των τελών που ισχύουν καθώς και πληροφορίες όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα τέλος μπορεί να επιβληθεί ή να αρθεί.