Ιεραρχική προσφυγή

10. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι αίτημά του για παροχή πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον:

(α) Αγνοήθηκε αδικαιολόγητα, απορρίφθηκε αδικαιολόγητα, πλήρως ή εν μέρει,

(β) απαντήθηκε ανεπαρκώς ή ελλιπώς, ή

(γ) δεν αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 ή 5, έχει δικαίωμα εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 3 σε περίπτωση παράλειψης της αρμόδιας αρχής να του κοινοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση, να προσφύγει στον Υπουργό για την επανεξέταση πράξεων ή παραλείψεων της οικείας δημόσιας αρχής.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει το θέμα και αποφασίζει σχετικά, η δε απόφασή του κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και τη δημόσια αρχή κατά της οποίας υποβλήθηκε η προσφυγή.