Προσφυγή στο Δικαστήριο

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 10, ο αιτητής έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.