Πληροφόρηση του κοινού

12. (1) Κάθε δημόσια αρχή οργανώνει τις σχετικές με το περιβάλλον πληροφορίες που αφορούν την αρμοδιότητά της, τις οποίες κατέχει ή που κατέχονται για λογαριασμό της με σκοπό τη δραστική και συστηματική διάδοσή τους, ειδικά με τηλεπικοινωνιακά μέσα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου είναι διαθέσιμα.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται με τηλεπικοινωνιακά μέσα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν στοιχεία που συλλέγηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν τα στοιχεία αυτά είναι ήδη διαθέσιμα υπό ηλεκτρονική μορφή.

(3) Οι πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό μέσω δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών.

(4) Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και να διαδίδονται, ενημερώνονται κατά περίπτωση και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) Τα κείμενα των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων ή συμφωνιών καθώς και τα κείμενα της κοινοτικής, εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στο περιβάλλον ή αναφέρονται σ' αυτό.

(β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

(γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν ή τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή δημόσιες αρχές, σχετικά με την εφαρμογή των αναφερομένων στις παραγράφους (α) και (β) .

(δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (5) .

(ε) τα δεδομένα ή τις περιλήψεις των δεδομένων που προκύπτουν από τον έλεγχο δραστηριοτήτων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον.

(στ) τις άδειες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές συμφωνίες ή αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί μια πληροφορία στα πλαίσια του παρόντος Νόμου.

(ζ) τις μελέτες των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τις αξιολογήσεις των κινδύνων που αφορούν τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί μια πληροφορία στα πλαίσια του παρόντος Νόμου.

(5) Ο Υπουργός ετοιμάζει ανά διετία έκθεση σχετική με την κατάσταση του περιβάλλοντος η οποία διανέμεται στο κοινό και περιλαμβάνει πληροφορίες για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις πιέσεις που υφίσταται. Όλες οι δημόσιες αρχές προμηθεύουν τον Υπουργό με όλα τα στοιχεία, εκθέσεις ή εκτιμήσεις που έχουν στη διάθεσή τους ή που απαιτούνται κατά την κρίση του Υπουργού για την ετοιμασία της έκθεσης.

(6) Σε περίπτωση άμεσης απειλής ανθρώπινης ζωής ή του περιβάλλοντος λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή φυσικών αιτίων, κάθε δημόσια αρχή πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση το κοινό για όλες τις πληροφορίες που κατέχει ή κατέχονται για λογαριασμό της και οι οποίες θα ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στο κοινό που ενδέχεται να επηρεαστεί, να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιών από την εν λόγω απειλή.

(7) Οι εξαιρέσεις του άρθρου 8 (1) και (2) ισχύουν για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το παρόν άρθρο.

(8) Οι δημόσιες αρχές μπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου με τη δημιουργία συνδέσεων με ιστοσελίδες του διαδικτύου στις οποίες θα μπορούν να αναζητούνται οι πληροφορίες.