Ποιότητα των πληροφοριών που είναι σχετικές με το περιβάλλον

13. (1) Οι δημόσιες αρχές εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους που είναι σχετικές είναι ενημερωμένες, ακριβείς και συγκρίσιμες.

(2) Κατόπιν αιτήσεως, οι δημόσιες αρχές απαντούν σε αιτήσεις παροχής των πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, υποδεικνύοντας στον αιτητή πού μπορεί να βρει τις πληροφορίες, εφόσον διατίθενται, σχετικά με τις διαδικασίες μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων ανάλυσης, δειγματοληψίας και προεπεξεργασίας των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή της αιτούμενης πληροφορίας ή αναφέροντας την τυποποιημένη διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε.