Κατάργηση νόμου

15. Ο περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμος του 2000, καταργείται.