Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του 1997.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αδειούχο υποστατικό” σημαίνει κατάστημα ή γραφείο για το οποίο έχει εκδοθεί από τον Υπουργό και βρίσκεται σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως υποστατικού, στο οποίο διεξάγεται εργασία αποδοχής συλλογικών στοιχημάτων και οποιαδήποτε άλλη πράξη που σχετίζεται με την εργασία αυτή~

“αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων” σημαίνει πρόσωπο το οποίο ως αντιπρόσωπος εταιρείας συλλογικών στοιχημάτων διεξάγει την εργασία αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων ή οποιαδήποτε επιχείρηση συλλογικών στοιχημάτων και ”βοηθός αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων” σημαίνει πρόσωπο το οποίο ως αντιπρόσωπος αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων διεξάγει την εργασία αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων ή οποιαδήποτε επιχείρηση συλλογικών στοιχημάτων και ο όρος “αποδοχή συλλογικών στοιχημάτων” θα ερμηνεύεται ανάλογα~

“δελτίο” σημαίνει εγκεκριμένο από τον Υπουργό έντυπο συμμετοχής στο συλλογικό στοίχημα στο οποίο αναγράφεται το συλλογικό στοίχημα και σημαίνονται από εγκεκριμένη ταμιακή μηχανή το ποσό του στοιχήματος, το ποσό του φόρου και το ολικό ποσό που εισπράχθηκε~

“εγκεκριμένος λογιστής” σημαίνει πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα προσόντα να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας δυνάμει του άρθρου 155 του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά~

“εταιρεία συλλογικών στοιχημάτων” σημαίνει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών η οποία συστάθηκε, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια συλλογικών στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι τουλάχιστον .100.000~

“συλλογικό στοίχημα” σημαίνει οποιοδήποτε είδος στοιχήματος διενεργείται από αριθμό προσώπων που συμμετέχουν σε αυτό υπό τον όρο ότι -

(α) τα κέρδη του κάθε κερδίσαντα καθορίζονται από το πρόσωπο που διενεργεί το στοίχημα με αναφορά στο σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν ή συμφωνήθηκε να καταβληθούν από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο στοίχημα και στο σύνολο των κερδισάντων, ή

(β) τα κέρδη κάθε κερδίσαντα καθορίζονται από το πρόσωπο που διοργανώνει το στοίχημα πριν από το χρόνο διενέργειας του στοιχήματος με αναφορά στο ποσό που ο κάθε κερδίσας κατέβαλε ή συμφώνησε να καταβάλει για τη συμμετοχή του στο στοίχημα και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του συγκεκριμένου στοιχήματος∙

"τιμή απόδοσης" σημαίνει την αναλογία μεταξύ της κάθε χρηματικής μονάδας που καταβάλλεται ή συμφωνείται όπως καταβληθεί από το κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο στοίχημα και του αντίστοιχου κέρδους που αναλογεί στη μονάδα αυτή∙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο υποδεικνύεται από αυτόν για το σκοπό εκτέλεσης οποιασδήποτε αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Περιορισμοί σε σχέση με την άσκηση εργασίας συλλογικών στοιχημάτων

3.-(1) Πρόσωπο που εξασκεί εργασία αποδοχής συλλογικών στοιχημάτων δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη σε σχέση με την εργασία αυτή αν δεν είναι κάτοχος άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων η οποία χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου και η οποία αναφέρεται ως “άδεια αποδέκτη” ή “άδεια βοηθού αποδέκτη”, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Η άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη χορηγείται από τον Υπουργό σύμφωνα με τη διαδικασία, τον τύπο και τους όρους που καθορίζονται σε Κανονισμούς οι οποίοι θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 1997.

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παρούσας διάταξης και χωρίς να περιορίζεται το είδος ή ο αριθμός των όρων που μπορεί να προβλέπουν οι Κανονισμοί, αυτοί θα περιλαμβάνουν όρους αναφορικά με το είδος του συλλογικού στοιχήματος ή των συλλογικών στοιχημάτων για τα οποία η άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη χορηγείται:

Νοείται ότι, από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μέχρι την έκδοση των Κανονισμών, άδειες αποδέκτη και βοηθού αποδέκτη χορηγούνται από τον Υπουργό με τέτοιους όρους τους οποίους επιβάλλει ο Υπουργός κατά την κρίση του.

Άδειες αποδέκτη και βοηθού αποδέκτη που χορηγούνται με βάση την παρούσα επιφύλαξη ισχύουν μέχρι τη χορήγηση άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη σύμφωνα με τους Κανονισμούς που θα εκδοθούν.

(3) Τηρουμένης της προηγούμενης επιφύλαξης και των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, η άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη είναι διάρκειας ενός χρόνου και μπορεί να ανανεώνεται από χρόνο σε χρόνο ύστερα από σχετική αίτηση του αποδέκτη ή του βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων και ύστερα από έγκριση του Υπουργού.

(4) Η αίτηση για χορήγηση ή για ανανέωση άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και χορηγείται ή ανανεώνεται ανάλογα με την περίπτωση με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου.

(5) Η άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθορίζει, μεταξύ άλλων, και το αδειούχο υποστατικό στο οποίο αποκλειστικά και μόνο θα διεξάγεται η εργασία συλλογικών στοιχημάτων και οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετίζεται με αυτή.

(6) Ο συνολικός αριθμός αδειών αποδέκτη και βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων που ο Υπουργός μπορεί να χορηγήσει δυνάμει του παρόντος Νόμου σε σχέση με κάθε μια εταιρεία συλλογικών στοιχημάτων, περιορίζεται σε 16 κατά ανώτατο όριο.

(7) Για τη χορήγηση και την ανανέωση κάθε άδειας αποδέκτη καταβάλλεται ως ετήσιο τέλος το ποσό των .5.000 και για τη χορήγηση και την ανανέωση κάθε άδειας βοηθού αποδέκτη το ποσό των .300.

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη

4. Άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη δε χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο-

(α) Δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών η οποία συστάθηκε στην Κύπρο δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά~

(β) δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του~

(γ) δυνάμει απόφασης οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου καταδικάστηκε για αδίκημα που περιέχει το στοιχείο της έλλειψης εντιμότητας ή ηθικής αισχρότητας ή για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά ή για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν έχει παρέλθει περίοδος τουλάχιστο πέντε ετών από την ημερομηνία της διάπραξης του αδικήματος~

(δ) δεν προσκομίζει, στην περίπτωση του αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, γραπτή συμφωνία μεταξύ του ιδίου και της εταιρείας συλλογικών στοιχημάτων της οποίας είναι αντιπρόσωπος δυνάμει της οποίας εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως τέτοιος και στην οποία διαλαμβάνεται ρητά ότι ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων αποδέχεται συλλογικά στοιχήματα ως αντιπρόσωπος και εκ μέρους και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας συλλογικών στοιχημάτων~

(ε) δεν προσκομίζει, στην περίπτωση του αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο ή από συνεργατική εταιρεία για οποιοδήποτε ποσό ο Υπουργός ορίζει κατ’ αναλογία των κερδών που διαφημίζει ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων και το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν είναι μικρότερο των .200.000. Δυνάμει της τραπεζικής εγγύησης η τράπεζα ή η συνεργατική εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο η εταιρεία συλλογικών στοιχημάτων της οποίας αυτός είναι αντιπρόσωπος έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμμετάσχει σε συλλογικό στοίχημα και έχει κερδίσει. Η περίοδος ισχύος της τραπεζικής εγγύησης είναι ίση με τη χρονική περίοδο που αρχίζει με τη χορήγηση της άδειας αποδέκτη και λήγει έξι μήνες μετά τη λήξη της άδειας αποδέκτη~

(στ) δεν προσκομίζει, στην περίπτωση βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει εργασίες στην Κύπρο ή από συνεργατική εταιρεία για οποιοδήποτε ποσό ο Υπουργός ορίζει κατ’ αναλογία των κερδών που διαφημίζει ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων και το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν είναι μικρότερο των .10.000. Δυνάμει της τραπεζικής εγγύησης η τράπεζα ή συνεργατική εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο ο βοηθός αποδέκτης ως αντιπρόσωπος αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμμετάσχει σε συλλογικό στοίχημα και έχει κερδίσει. Η περίοδος ισχύος της τραπεζικής εγγύησης είναι ίση με τη χρονική περίοδο που αρχίζει με τη χορήγηση της άδειας βοηθού αποδέκτη και λήγει έξι μήνες μετά τη λήξη της άδειας βοηθού αποδέκτη:

Νοείται ότι, από την υποχρέωση προσκόμισης τραπεζικής εγγύησης σύμφωνα με τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (ε) και (στ) πιο πάνω, εξαιρούνται οι αποδέκτες και βοηθοί αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων οι οποίοι διεξάγουν την εργασία αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με συλλογικά στοιχήματα του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του ορισμού “συλλογικό στοίχημα” στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου~

(ζ) δεν προσκομίζει, στην περίπτωση του αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, από εμπορική τράπεζα που διεξάγει εργασίες στην Κύπρο ή από συνεργατική εταιρεία την τραπεζική εγγύηση που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(η) υπήρξε κάτοχος άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων η οποία είχε εκδοθεί από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αυτή τερματίστηκε ή ακυρώθηκε ή ανεστάλη από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Συλλογικό στοίχημα διενεργείται σε ειδικό δελτίο

5.-(1) Απαγορεύεται η διενέργεια ή η αποδοχή οποιουδήποτε συλλογικού στοιχήματος με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρά μόνο με δελτίο ο τύπος του οποίου έχει τύχει της προηγούμενης έγκρισης του Υπουργού και το οποίο εκδίδεται ή χορηγείται από τον αποδέκτη ή το βοηθό αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων μέσα στο αδειούχο υποστατικό.

(2) Κάθε αποδέκτης ή βοηθός αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων υποχρεούται να διατηρεί στο αδειούχο υποστατικό ειδική ταμιακή μηχανή για σήμανση των δελτίων που χορηγούνται ή εκδίδονται από τον εν λόγω αποδέκτη ή βοηθό αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων η οποία θα τύχει της προηγούμενης έγκρισης του Υπουργού.

(3) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις .50.000 ή και στις δύο ποινές.

Υποχρεώσεις αποδέκτη και βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων

6. Οι αποδέκτες και οι βοηθοί αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων υποχρεούνται όπως-

(α) Παρέχουν στον Υπουργό οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσει σε σχέση με τη διεξαγωγή της εργασίας συλλογικών στοιχημάτων ή με οποιαδήποτε πράξη σχετίζεται με αυτή~

(β) απαγορεύουν την είσοδο στο αδειούχο υποστατικό ανήλικων προσώπων~

(γ) αναρτούν και διατηρούν σε περίοπτη θέση μέσα στο αδειούχο υποστατικό πινακίδα στην οποία να αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα η απαγόρευση εισόδου στο αδειούχο υποστατικό ανήλικων προσώπων~

(δ) αναρτούν και διατηρούν σε περίοπτη θέση μέσα στο αδειούχο υποστατικό την άδεια που έχει εκδοθεί από τον Υπουργό δυνάμει του παρόντος Νόμου για τη διεξαγωγή εργασίας συλλογικών στοιχημάτων~

(ε) αναρτούν και διατηρούν σε περίοπτη θέση μέσα στο αδειούχο υποστατικό πινακίδες στις οποίες να αναγράφονται στα ελληνικά οι όροι και οι κανονισμοί βάσει των οποίων διεξάγονται τα συλλογικά στοιχήματα που διενεργούνται από αυτούς~

(στ) σε περίπτωση που τα κέρδη στους κερδίσαντες υπερβαίνουν τις .200, καταβάλλουν τα κέρδη αυτά με επιταγή από το λογαριασμό που τηρούν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους ως αποδέκτες και βοηθοί αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων.

Υποβολή λογαριασμών στον Υπουργό

7.-(1) Οι αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε χρόνου, στον Υπουργό ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο οικονομικό έτος ελεγμένους από εγκεκριμένο λογιστή.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι εν λόγω λογαριασμοί θα περιλαμβάνουν το σύνολο των συλλογικών στοιχημάτων που έχουν διεξαχθεί, λεπτομέρειες των συνολικών ποσών που πληρώθηκαν στους κερδίσαντες ως κέρδη, λεπτομέρειες των ποσών που πληρώθηκαν ως προμήθειες σε βοηθούς αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων, καθώς και τα ονόματα αυτών, το σύνολο του ποσού που εισπράχθηκε από τους ίδιους ως προμήθεια και το σύνολο του ποσού που πληρώθηκε από τους ίδιους στην εταιρεία συλλογικών στοιχημάτων της οποίας είναι αντιπρόσωποι:

Νοείται ότι ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες για την υποβολή ελεγμένων λογαριασμών και από τους βοηθούς αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων.

Φόρος πάνω στις εισπράξεις από συλλογικά στοιχήματα

8.-(1) Ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων καταχωρεί σε καθορισμένο βιβλίο τις καθορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε δελτίο ή άλλο έγγραφο τύπο που παραδόθηκε στον ίδιο και υποβάλλει κατά τον καθορισμένο χρόνο και τρόπο δήλωση των ποσών που εισπράχθηκαν ή που έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από τον ίδιο είτε από οποιοδήποτε βοηθό αποδέκτη του ιδίου ή που έχουν καταβληθεί σε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει σε συλλογικό στοίχημα και έχει κερδίσει:

Νοείται ότι ο Υπουργός έχει την εξουσία να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την τήρηση από το βοηθό αποδέκτη, τέτοιων βιβλίων ή άλλων εγγράφων όπως ο Υπουργός θα ορίσει σε σχετική οδηγία.

(2)(α) Κάθε αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο στοιχήματος αναφορικά με στοιχήματα που διενεργήθηκαν από αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Το ποσό του φόρου στοιχήματος, σε κάθε λογιστική περίοδο, ανέρχεται σε δέκα  επί τοις εκατόν (10%) των καθαρών αποδοχών από στοίχημα του αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων για την αντίστοιχη περίοδο.

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το ποσό των καθαρών αποδοχών του αποδέκτη , για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, ισούται με ’’Χ’’ μείον ’’Υ’’, όπου -

(i) ’’Χ’’ είναι τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν ή έχουν καταστεί καταβλητέα στον εν λόγω αποδέκτη, στην συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, σε σχέση με στοιχήματα που διενεργήθηκαν από αυτόν· και

(ii) ’’Y’’ είναι τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τον εν λόγω αποδέκτη, την συγκεκριμένη περίοδο, ως κέρδη στα πρόσωπα που στοιχημάτισαν, ανεξαρτήτως του πότε τα στοιχήματα έγιναν ή κρίθηκαν:

Νοείται ότι η αναφορά στην καταβολή ποσών σε πρόσωπο, περιλαμβάνει αναφορά στην διατήρηση ποσών για λογαριασμό του εν λόγω προσώπου, σε περίπτωση που αυτό δύναται να τα αποσύρει σε πρώτη ζήτηση. η επιστροφή του ποσού στοιχήματος θεωρείται ως πληρωμή κερδών και λαμβάνονται υπόψη μόνο πληρωμές χρημάτων.

(δ) Κατά τον υπολογισμό του ποσού που οφείλεται σε πρόσωπο σε σχέση με στοίχημα, δεν  συνυπολογίζεται-

(i) οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα που εξασφαλίσθηκε από το πρόσωπο που συμμετέχει στο στοίχημα· ή

(ii) τα έξοδα του  αποδέκτη∙ ή

(iii) οποιοδήποτε άλλο ζήτημα.

(ε) Όπου πρόσωπο συμμετέχει σε στοίχημα στα πλαίσια προσφοράς που του επιτρέπει να μην καταβάλει κανένα ποσό, ή να καταβάλει ποσό μικρότερο από το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει αν δεν υπήρχε η προσφορά,  θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ότι οφείλει να πληρώσει αυτό το ποσό στο πρόσωπο με το οποίο έγινε το στοίχημα και κατά το χρόνο που έγινε το στοίχημα.

(στ) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, αναφορά σε στοίχημα που διενεργήθηκε από αποδέκτη περιλαμβάνει αναφορά σε στοίχημα που έγινε σύμφωνα με υπηρεσίες για στοίχημα που παρέχει ο εν λόγω αποδέκτης.

(3) Ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων προσκομίζει τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα η οποία διεξάγει τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο ή από συνεργατική εταιρεία για οποιοδήποτε ποσό ορίσει ο Υπουργός, το οποίο εν πάση περιπτώσει δε θα είναι μικρότερο των .30.000, δυνάμει της οποίας η τράπεζα ή η συνεργατική εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία οποιοδήποτε ποσό αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλει προς την Κυπριακή Δημοκρατία υπό τύπο φόρου δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η περίοδος ισχύος της τραπεζικής εγγύησης θα είναι ίση με την περίοδο που θα αρχίζει με τη χορήγηση της άδειας αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων και που θα λήγει δύο μήνες μετά τη λήξη της άδειας αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων.

(4)(α)Κάθε αδειούχος αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων υποχρεούται  να καταβάλει στη Δημοκρατία, κατά το τέλος κάθε λογιστικής περιόδου, οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό φόρου στοιχήματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι κάθε ημερολογιακός   μήνας αποτελεί μια λογιστική περίοδο.

(β) Ποσό πληρωτέο από τον αποδέκτη, ως φόρος στοιχήματος, δύναται να ανακτηθεί από τους αξιωματούχους του  αποδέκτη ως να ήταν αλληλέγγυα και ξεχωριστά υπεύθυνοι για την πληρωμή του ποσού.

(γ) Σε περίπτωση που αποδέκτης παραλείπει ή αρνείται ή αμελεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωση καταβολής οφειλόμενου φόρου στοιχήματος, υπόκειται σε πληρωμή πρόσθετης επιβάρυνσης ύψους δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ποσού του φόρου που παραλείπει ή αρνείται ή αμελεί να καταβάλει.

(δ)  Όταν, κατά το τέλος της λογιστικής περιόδου, το ποσό των καθαρών αποδοχών του αποδέκτη είναι αρνητικό, το ποσό αυτό πιστώνεται σε αυτόν σε σχέση με οποιοδήποτε θετικό ποσό σε μεταγενέστερη λογιστική περίοδο και δεν του καταβάλλεται.

(5) Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση  καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

Αδικήματα

9.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Διεξάγει την εργασία αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με αυτή, χωρίς να έχει την άδεια που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε όρων της~ ή

(β) διεξάγει οποιαδήποτε τέτοια εργασία ή διενεργεί οποιαδήποτε τέτοια πράξη σε οποιοδήποτε μέρος άλλο από το αδειούχο υποστατικό~ ή

(γ) παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για την οποία δεν υπάρχει ειδική πρόνοια~ ή

(δ) συμμετέχει σε οποιοδήποτε συλλογικό στοίχημα το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις .50.000 ή και στις δύο ποινές.

(2) Όταν ο καταδικασθείς για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος ήταν διευθυντής ή αξιωματούχος του νομικού προσώπου, λογίζεται επίσης ως ένοχο του εν λόγω αδικήματος.

Έκδοση εντάλματος έρευνας

10. Όπου δικαστής ικανοποιηθεί με ένορκη καταγγελία ότι υπάρχει εύλογη υποψία ότι οποιοδήποτε υποστατικό χρησιμοποιείται σε σχέση με τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδώσει ένταλμα το οποίο να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε αστυνομικό να εισέλθει σε οποιοδήποτε χρόνο στο εν λόγω υποστατικό, ακόμα και με χρήση βίας αν αυτό είναι αναγκαίο, να προβεί σε έρευνα του εν λόγω υποστατικού και να κατάσχει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο αντικείμενο το οποίο ευλόγως υποψιάζεται ότι χρησιμοποιείται σε σχέση με τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ακύρωση άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη

11.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να τερματίσει ή να ακυρώσει ή να αναστείλει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα την εν λόγω άδεια αν ικανοποιηθεί ότι ο αποδέκτης ή ο βοηθός αποδέκτης διεξάγει την εργασία συλλογικών στοιχημάτων ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με αυτή κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε όρου της άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός τερματίζει ή ανακαλεί ή αναστέλλει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα οποιαδήποτε άδεια αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, αν, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από τη λήψη από τον Υπουργό της απόφασης για ανάκληση ή ακύρωση της άδειας, ο Υπουργός ακύρωσε ή ανακάλεσε δύο τουλάχιστον άδειες βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων που είχαν χορηγηθεί σε πρόσωπα που ήταν αντιπρόσωποι του εν λόγω αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη αναφορικά με οποιοδήποτε υποστατικό σε σχέση με το οποίο ο Υπουργός είχε εκδώσει άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη δυνάμει του παρόντος Νόμου και η οποία ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε από τον Υπουργό δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση έκδοσης άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη σε σχέση με το εν λόγω υποστατικό υφίσταται μόνο για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο Υπουργός ανακάλεσε ή ακύρωσε την άδεια που είχε προηγουμένως χορηγηθεί σε σχέση με το εν λόγω υποστατικό.

Υπεράκτιες εταιρείες

12.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασίας αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων ή οποιασδήποτε επιχείρησης συλλογικών στοιχημάτων από υπεράκτια εταιρεία χωρίς την προηγούμενη άδεια του Υπουργού, η οποία θα χορηγείται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “υπεράκτια εταιρεία” σημαίνει εταιρεία που έχει συσταθεί και εγγραφεί στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και έχει τον έλεγχο και τη διεύθυνση της επιχειρήσεως της στη Δημοκρατία και της οποίας οι μετοχές ανήκουν αμέσως ή εμμέσως κατ’ αποκλειστικότητα σε αλλοδαπούς και η οποία κτάται εισόδημα από πηγές εκτός της Δημοκρατίας από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων ή οποιασδήποτε επιχείρησης συλλογικών στοιχημάτων το αντικείμενο της οποίας κείται εκτός της Δημοκρατίας.

Κανονισμοί

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Εξαίρεση ορισμένων συλλογικών στοιχημάτων

14. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε συλλογικό στοίχημα που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου που βρίσκεται σε ισχύ ή με βάση Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω Νόμου.

Κατάργηση

15. Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμισις και Φόρος) Νόμος του 1972 με τον παρόντα Νόμο καταργείται:

Νοείται ότι όλοι οι Κανονισμοί, τα διατάγματα και οι γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν με βάση τον περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμισις και Φόρος) Νόμο του 1972 θεωρείται ότι εκδόθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο και θα εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.

Σημείωση
92(1) του Ν.106(I)/2012Κατάργηση

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.106(I)/2012], ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος καταργείται.