Εξαίρεση ορισμένων συλλογικών στοιχημάτων

14. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε συλλογικό στοίχημα που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου που βρίσκεται σε ισχύ ή με βάση Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω Νόμου.