Κατάργηση

15. Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμισις και Φόρος) Νόμος του 1972 με τον παρόντα Νόμο καταργείται:

Νοείται ότι όλοι οι Κανονισμοί, τα διατάγματα και οι γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν με βάση τον περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμισις και Φόρος) Νόμο του 1972 θεωρείται ότι εκδόθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο και θα εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.