Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του 1997.