Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αδειούχο υποστατικό” σημαίνει κατάστημα ή γραφείο για το οποίο έχει εκδοθεί από τον Υπουργό και βρίσκεται σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως υποστατικού, στο οποίο διεξάγεται εργασία αποδοχής συλλογικών στοιχημάτων και οποιαδήποτε άλλη πράξη που σχετίζεται με την εργασία αυτή~

“αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων” σημαίνει πρόσωπο το οποίο ως αντιπρόσωπος εταιρείας συλλογικών στοιχημάτων διεξάγει την εργασία αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων ή οποιαδήποτε επιχείρηση συλλογικών στοιχημάτων και ”βοηθός αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων” σημαίνει πρόσωπο το οποίο ως αντιπρόσωπος αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων διεξάγει την εργασία αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων ή οποιαδήποτε επιχείρηση συλλογικών στοιχημάτων και ο όρος “αποδοχή συλλογικών στοιχημάτων” θα ερμηνεύεται ανάλογα~

“δελτίο” σημαίνει εγκεκριμένο από τον Υπουργό έντυπο συμμετοχής στο συλλογικό στοίχημα στο οποίο αναγράφεται το συλλογικό στοίχημα και σημαίνονται από εγκεκριμένη ταμιακή μηχανή το ποσό του στοιχήματος, το ποσό του φόρου και το ολικό ποσό που εισπράχθηκε~

“εγκεκριμένος λογιστής” σημαίνει πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα προσόντα να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας δυνάμει του άρθρου 155 του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά~

“εταιρεία συλλογικών στοιχημάτων” σημαίνει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών η οποία συστάθηκε, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια συλλογικών στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι τουλάχιστον .100.000~

“συλλογικό στοίχημα” σημαίνει οποιοδήποτε είδος στοιχήματος διενεργείται από αριθμό προσώπων που συμμετέχουν σε αυτό υπό τον όρο ότι -

(α) τα κέρδη του κάθε κερδίσαντα καθορίζονται από το πρόσωπο που διενεργεί το στοίχημα με αναφορά στο σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν ή συμφωνήθηκε να καταβληθούν από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο στοίχημα και στο σύνολο των κερδισάντων, ή

(β) τα κέρδη κάθε κερδίσαντα καθορίζονται από το πρόσωπο που διοργανώνει το στοίχημα πριν από το χρόνο διενέργειας του στοιχήματος με αναφορά στο ποσό που ο κάθε κερδίσας κατέβαλε ή συμφώνησε να καταβάλει για τη συμμετοχή του στο στοίχημα και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του συγκεκριμένου στοιχήματος∙

"τιμή απόδοσης" σημαίνει την αναλογία μεταξύ της κάθε χρηματικής μονάδας που καταβάλλεται ή συμφωνείται όπως καταβληθεί από το κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στο στοίχημα και του αντίστοιχου κέρδους που αναλογεί στη μονάδα αυτή∙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο υποδεικνύεται από αυτόν για το σκοπό εκτέλεσης οποιασδήποτε αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου.