Περιορισμοί σε σχέση με την άσκηση εργασίας συλλογικών στοιχημάτων

3.-(1) Πρόσωπο που εξασκεί εργασία αποδοχής συλλογικών στοιχημάτων δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη σε σχέση με την εργασία αυτή αν δεν είναι κάτοχος άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων η οποία χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου και η οποία αναφέρεται ως “άδεια αποδέκτη” ή “άδεια βοηθού αποδέκτη”, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Η άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη χορηγείται από τον Υπουργό σύμφωνα με τη διαδικασία, τον τύπο και τους όρους που καθορίζονται σε Κανονισμούς οι οποίοι θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 1997.

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παρούσας διάταξης και χωρίς να περιορίζεται το είδος ή ο αριθμός των όρων που μπορεί να προβλέπουν οι Κανονισμοί, αυτοί θα περιλαμβάνουν όρους αναφορικά με το είδος του συλλογικού στοιχήματος ή των συλλογικών στοιχημάτων για τα οποία η άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη χορηγείται:

Νοείται ότι, από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μέχρι την έκδοση των Κανονισμών, άδειες αποδέκτη και βοηθού αποδέκτη χορηγούνται από τον Υπουργό με τέτοιους όρους τους οποίους επιβάλλει ο Υπουργός κατά την κρίση του.

Άδειες αποδέκτη και βοηθού αποδέκτη που χορηγούνται με βάση την παρούσα επιφύλαξη ισχύουν μέχρι τη χορήγηση άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη σύμφωνα με τους Κανονισμούς που θα εκδοθούν.

(3) Τηρουμένης της προηγούμενης επιφύλαξης και των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος Νόμου, η άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη είναι διάρκειας ενός χρόνου και μπορεί να ανανεώνεται από χρόνο σε χρόνο ύστερα από σχετική αίτηση του αποδέκτη ή του βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων και ύστερα από έγκριση του Υπουργού.

(4) Η αίτηση για χορήγηση ή για ανανέωση άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και χορηγείται ή ανανεώνεται ανάλογα με την περίπτωση με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου.

(5) Η άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθορίζει, μεταξύ άλλων, και το αδειούχο υποστατικό στο οποίο αποκλειστικά και μόνο θα διεξάγεται η εργασία συλλογικών στοιχημάτων και οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετίζεται με αυτή.

(6) Ο συνολικός αριθμός αδειών αποδέκτη και βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων που ο Υπουργός μπορεί να χορηγήσει δυνάμει του παρόντος Νόμου σε σχέση με κάθε μια εταιρεία συλλογικών στοιχημάτων, περιορίζεται σε 16 κατά ανώτατο όριο.

(7) Για τη χορήγηση και την ανανέωση κάθε άδειας αποδέκτη καταβάλλεται ως ετήσιο τέλος το ποσό των .5.000 και για τη χορήγηση και την ανανέωση κάθε άδειας βοηθού αποδέκτη το ποσό των .300.