Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη

4. Άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη δε χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο-

(α) Δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών η οποία συστάθηκε στην Κύπρο δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά~

(β) δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του~

(γ) δυνάμει απόφασης οποιουδήποτε αρμόδιου δικαστηρίου καταδικάστηκε για αδίκημα που περιέχει το στοιχείο της έλλειψης εντιμότητας ή ηθικής αισχρότητας ή για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμου ή οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά ή για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν έχει παρέλθει περίοδος τουλάχιστο πέντε ετών από την ημερομηνία της διάπραξης του αδικήματος~

(δ) δεν προσκομίζει, στην περίπτωση του αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, γραπτή συμφωνία μεταξύ του ιδίου και της εταιρείας συλλογικών στοιχημάτων της οποίας είναι αντιπρόσωπος δυνάμει της οποίας εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως τέτοιος και στην οποία διαλαμβάνεται ρητά ότι ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων αποδέχεται συλλογικά στοιχήματα ως αντιπρόσωπος και εκ μέρους και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας συλλογικών στοιχημάτων~

(ε) δεν προσκομίζει, στην περίπτωση του αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο ή από συνεργατική εταιρεία για οποιοδήποτε ποσό ο Υπουργός ορίζει κατ’ αναλογία των κερδών που διαφημίζει ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων και το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν είναι μικρότερο των .200.000. Δυνάμει της τραπεζικής εγγύησης η τράπεζα ή η συνεργατική εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο η εταιρεία συλλογικών στοιχημάτων της οποίας αυτός είναι αντιπρόσωπος έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμμετάσχει σε συλλογικό στοίχημα και έχει κερδίσει. Η περίοδος ισχύος της τραπεζικής εγγύησης είναι ίση με τη χρονική περίοδο που αρχίζει με τη χορήγηση της άδειας αποδέκτη και λήγει έξι μήνες μετά τη λήξη της άδειας αποδέκτη~

(στ) δεν προσκομίζει, στην περίπτωση βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει εργασίες στην Κύπρο ή από συνεργατική εταιρεία για οποιοδήποτε ποσό ο Υπουργός ορίζει κατ’ αναλογία των κερδών που διαφημίζει ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων και το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν είναι μικρότερο των .10.000. Δυνάμει της τραπεζικής εγγύησης η τράπεζα ή συνεργατική εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο ο βοηθός αποδέκτης ως αντιπρόσωπος αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμμετάσχει σε συλλογικό στοίχημα και έχει κερδίσει. Η περίοδος ισχύος της τραπεζικής εγγύησης είναι ίση με τη χρονική περίοδο που αρχίζει με τη χορήγηση της άδειας βοηθού αποδέκτη και λήγει έξι μήνες μετά τη λήξη της άδειας βοηθού αποδέκτη:

Νοείται ότι, από την υποχρέωση προσκόμισης τραπεζικής εγγύησης σύμφωνα με τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (ε) και (στ) πιο πάνω, εξαιρούνται οι αποδέκτες και βοηθοί αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων οι οποίοι διεξάγουν την εργασία αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με συλλογικά στοιχήματα του τύπου που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του ορισμού “συλλογικό στοίχημα” στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου~

(ζ) δεν προσκομίζει, στην περίπτωση του αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, από εμπορική τράπεζα που διεξάγει εργασίες στην Κύπρο ή από συνεργατική εταιρεία την τραπεζική εγγύηση που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(η) υπήρξε κάτοχος άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων η οποία είχε εκδοθεί από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αυτή τερματίστηκε ή ακυρώθηκε ή ανεστάλη από τον Υπουργό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.