Φόρος πάνω στις εισπράξεις από συλλογικά στοιχήματα

8.-(1) Ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων καταχωρεί σε καθορισμένο βιβλίο τις καθορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε δελτίο ή άλλο έγγραφο τύπο που παραδόθηκε στον ίδιο και υποβάλλει κατά τον καθορισμένο χρόνο και τρόπο δήλωση των ποσών που εισπράχθηκαν ή που έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από τον ίδιο είτε από οποιοδήποτε βοηθό αποδέκτη του ιδίου:

Νοείται ότι ο Υπουργός έχει την εξουσία να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την τήρηση από το βοηθό αποδέκτη, τέτοιων βιβλίων ή άλλων εγγράφων όπως ο Υπουργός θα ορίσει σε σχετική οδηγία.

(2) Πάνω στο συνολικό ποσό το οποίο αναφέρεται στη δήλωση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων καταβάλλει προς την Κυπριακή Δημοκρατία υπό τύπο φόρου ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατόν:

Νοείται ότι ο αποδέκτης ή ο βοηθός αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων μπορεί να επιβαρύνει και να εισπράξει από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο συλλογικό στοίχημα το ποσό του φόρου το οποίο ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος εδαφίου.

(3) Ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων προσκομίζει τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα η οποία διεξάγει τραπεζικές εργασίες στην Κύπρο ή από συνεργατική εταιρεία για οποιοδήποτε ποσό ορίσει ο Υπουργός, το οποίο εν πάση περιπτώσει δε θα είναι μικρότερο των .30.000, δυνάμει της οποίας η τράπεζα ή η συνεργατική εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία οποιοδήποτε ποσό αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλει προς την Κυπριακή Δημοκρατία υπό τύπο φόρου δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η περίοδος ισχύος της τραπεζικής εγγύησης θα είναι ίση με την περίοδο που θα αρχίζει με τη χορήγηση της άδειας αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων και που θα λήγει δύο μήνες μετά τη λήξη της άδειας αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων.

(4) Ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων υποχρεούται, μέσα σε δώδεκα ημέρες από το τέλος της εβδομάδας κατά την οποία αποδέχθηκε ή διενήργησε συλλογικά στοιχήματα, να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία το συνολικό ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε αυτά τα συλλογικά στοιχήματα, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που ο αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων παραλείπει ή αρνείται ή αμελεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωση καταβολής του φόρου μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια, αυτός υπόκειται σε πληρωμή πρόσθετης επιβάρυνσης ύψους δέκα επί τοις εκατόν του ποσού του φόρου που αυτός παραλείπει ή αμελεί ή αρνείται να καταβάλει.

Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις .50.000 ή και στις δύο ποινές.