Υποβολή λογαριασμών στον Υπουργό

7.-(1) Οι αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων υποχρεούνται να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε χρόνου, στον Υπουργό ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο οικονομικό έτος ελεγμένους από εγκεκριμένο λογιστή.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι εν λόγω λογαριασμοί θα περιλαμβάνουν το σύνολο των συλλογικών στοιχημάτων που έχουν διεξαχθεί, λεπτομέρειες των συνολικών ποσών που πληρώθηκαν στους κερδίσαντες ως κέρδη, λεπτομέρειες των ποσών που πληρώθηκαν ως προμήθειες σε βοηθούς αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων, καθώς και τα ονόματα αυτών, το σύνολο του ποσού που εισπράχθηκε από τους ίδιους ως προμήθεια και το σύνολο του ποσού που πληρώθηκε από τους ίδιους στην εταιρεία συλλογικών στοιχημάτων της οποίας είναι αντιπρόσωποι:

Νοείται ότι ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες για την υποβολή ελεγμένων λογαριασμών και από τους βοηθούς αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων.