Αδικήματα

9.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Διεξάγει την εργασία αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με αυτή, χωρίς να έχει την άδεια που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε όρων της~ ή

(β) διεξάγει οποιαδήποτε τέτοια εργασία ή διενεργεί οποιαδήποτε τέτοια πράξη σε οποιοδήποτε μέρος άλλο από το αδειούχο υποστατικό~ ή

(γ) παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για την οποία δεν υπάρχει ειδική πρόνοια~ ή

(δ) συμμετέχει σε οποιοδήποτε συλλογικό στοίχημα το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις .50.000 ή και στις δύο ποινές.

(2) Όταν ο καταδικασθείς για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος ήταν διευθυντής ή αξιωματούχος του νομικού προσώπου, λογίζεται επίσης ως ένοχο του εν λόγω αδικήματος.