Ακύρωση άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη

11.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να τερματίσει ή να ακυρώσει ή να αναστείλει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα την εν λόγω άδεια αν ικανοποιηθεί ότι ο αποδέκτης ή ο βοηθός αποδέκτης διεξάγει την εργασία συλλογικών στοιχημάτων ή προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με αυτή κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε όρου της άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός τερματίζει ή ανακαλεί ή αναστέλλει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα οποιαδήποτε άδεια αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων, αν, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από τη λήψη από τον Υπουργό της απόφασης για ανάκληση ή ακύρωση της άδειας, ο Υπουργός ακύρωσε ή ανακάλεσε δύο τουλάχιστον άδειες βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων που είχαν χορηγηθεί σε πρόσωπα που ήταν αντιπρόσωποι του εν λόγω αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη αναφορικά με οποιοδήποτε υποστατικό σε σχέση με το οποίο ο Υπουργός είχε εκδώσει άδεια αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη δυνάμει του παρόντος Νόμου και η οποία ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε από τον Υπουργό δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση έκδοσης άδειας αποδέκτη ή βοηθού αποδέκτη σε σχέση με το εν λόγω υποστατικό υφίσταται μόνο για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο Υπουργός ανακάλεσε ή ακύρωσε την άδεια που είχε προηγουμένως χορηγηθεί σε σχέση με το εν λόγω υποστατικό.