Υπεράκτιες εταιρείες

12.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασίας αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων ή οποιασδήποτε επιχείρησης συλλογικών στοιχημάτων από υπεράκτια εταιρεία χωρίς την προηγούμενη άδεια του Υπουργού, η οποία θα χορηγείται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “υπεράκτια εταιρεία” σημαίνει εταιρεία που έχει συσταθεί και εγγραφεί στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου και έχει τον έλεγχο και τη διεύθυνση της επιχειρήσεως της στη Δημοκρατία και της οποίας οι μετοχές ανήκουν αμέσως ή εμμέσως κατ’ αποκλειστικότητα σε αλλοδαπούς και η οποία κτάται εισόδημα από πηγές εκτός της Δημοκρατίας από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας αποδοχής ή διαπραγμάτευσης συλλογικών στοιχημάτων ή οποιασδήποτε επιχείρησης συλλογικών στοιχημάτων το αντικείμενο της οποίας κείται εκτός της Δημοκρατίας.