Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Νόμος του 1996.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

“Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ή αντιπρόσωπο του.

"κράτη μέλη" σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  τα Συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

“Οδοντοτεχνική” σημαίνει:

(α) Την κατασκευή εκμαγείων από αποτυπώματα που λαμβάνονται από τον οδοντίατρο.

(β) Την επεξεργασία μετάλλων και άλλων υλικών για οδοντοπροσθετικές εργασίες.

(γ) Την κατασκευή προσθετικών εργασιών ιδίως μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών, στεφάνων και γεφύρων, ορθοδοντικών μηχανημάτων τηλεσκοπικών στεφάνων και συνδέσμων ακριβείας.

(δ) Οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που εκτελείται σύμφωνα με γραπτές οδηγίες οδοντίατρου.

“Οδοντοτεχνίτης” σημαίνει το πρόσωπο που ασχολείται με την οδοντοτεχνική και κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται από το άρθρο 7.

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Οδοντοτεχνιτών που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3.

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο των Οδοντοτεχνιτών που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3.

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαίου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Σύνδεσμος” σημαίνει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Οδοντοτεχνιτών ο οποίος καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 14.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

ΜΕΡΟΣ Ι ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Συμβούλιο

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Οδοντοτεχνιτών το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή οδοντοτεχνιτών και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες που του χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο.

(2) Το Συμβούλιο σύγκειται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τρεις εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες που δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας και τους οποίους υποδεικνύει ο Σύνδεσμος,

(β) έναν εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη, που δεν είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας και τον οποίο υποδεικνύει ο Υπουργός Υγείας,

(γ) έναν εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη που είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας,

(δ) έναν εγγεγραμμένο οδοντίατρο μέλος της δημόσιας υπηρεσίας, και

(ε) έναν εγγεγραμμένο οδοντίατρο, που δεν είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας και τον οποίο υποδεικνύει ο Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος:

Νοείται ότι για την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου, τα κατά τις παραγράφους (α) έως (γ) διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου, επιλέγονται μεταξύ των οδοντοτεχνιτών που ασκούν το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη για δέκα τουλάχιστο χρόνια πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του παρόντος Νόμου και που κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών.

(3) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, η δε θητεία του Συμβουλίου διαρκεί τρία χρόνια.

(4) Ως Πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη ένας από τους τέσσερις Οδοντοτεχνίτες-μέλη του ιδιωτικού τομέα.

(5) Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, της συνεδρίασης προεδρεύει ο πρεσβύτερος οδοντοτεχνίτης-μέλος του Συμβουλίου,

(6) Ο Πρόεδρος και τρία άλλα μέλη ή, αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών, οποιαδήποτε τέσσερα μέλη του Συμβουλίου, αποτελούν απαρτία.

(7) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(8) Το Συμβούλιο δύναται να λειτουργεί, ανεξάρτητα από την ύπαρξη χηρείας οποιασδήποτε θέσης.

(9) Το Συμβούλιο ρυθμίζει το ίδιο, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων του, τη διαδικασία η οποία θα ακολουθείται και την τήρηση των πρακτικών.

(10) Όλα τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν ανήκουν στη δημόσια υπηρεσία, δύνανται να παραιτηθούν από τη θέση τους με την υποβολή έγγραφης παραίτησης προς τον Υπουργό.

Άσκηση του Επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη

4. Κανένας δε δύναται να ασκεί το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη εκτός αν είναι εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης ή εγγεγραμμένος οδοντίατρος.

Οδοντοτεχνικά εργαστήρια

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οδοντοτεχνική ασκείται μόνο σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο δε δύναται να λειτουργεί εκτός αν είναι εφοδιασμένο με άδεια η οποία χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μόνο σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σ’ αυτή.

(3) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου το Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιηθεί ότι-

(α) Το εργαστήριο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι’ αυτό το σκοπό, που μπορεί να είναι και μέρος κατοικίας ή διαμερίσματος ειδικά προσαρμοσμένο.

(β) το εργαστήριο είναι επαρκώς εξοπλισμένο σύμφωνα με τους Κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(4) (α) Η αίτηση για άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου υποβάλλεται σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο αφού καταβληθούν τα καθορισμένα τέλη.

(β) (i)Η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου·

(ii) η άδεια ανανεώνεται αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(5) Η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου δύναται να ανακληθεί για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Όταν αυτή λήφθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις, έπειτα από απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος ή λόγω μη πλήρωσης οποιουδήποτε από τους όρους κάτω από τους οποίους χορηγήθηκε,

(β) αν ο κάτοχος της άδειας καταδικάστηκε για παράνομη άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος, καθ’ υποτροπή,

(γ) λόγω συχνής παράβασης από τον κάτοχο της των όρων οι οποίοι επιβλήθηκαν σ’ αυτή ή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει αυτού.

(6) Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια ιδρύονται και διευθύνονται μόνο από εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες.

(7) Η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου είναι προσωπική και αμεταβίβαστη:

Νοείται ότι σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της, οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι σύνδικοι πτώχευσης, επιτρέπεται να συνεχίσουν τη λειτουργία του εργαστηρίου αναθέτοντας τη διεύθυνση του σε εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη.

(8) Η άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται για συγκεκριμένο οίκημα.

(9) Σε κάθε οδοντοτεχνικό εργαστήριο αναρτάται πινακίδα σε εμφανές σημείο, η οποία θα αναγράφει τον αριθμό της άδειας του εργαστηρίου, το ονοματεπώνυμο του διευθυντή του και το πιστοποιητικό εγγραφής του στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών.

Τήρηση Μητρώων

6.-(1) Το Συμβούλιο θα τηρεί τα Μητρώα που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Μητρώο Οδοντοτεχνιτών, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εγγεγραμμένων οδοντοτεχνιτών.

(β) Μητρώο Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων, στο οποίο καταχωρούνται τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια στα οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ιδιοκτητών και διευθυντών τους.

(γ) Μητρώο Ασκουμένων Οδοντοτεχνιτών, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ασκουμένων οδοντοτεχνιτών, καθώς και ο αριθμός μητρώου και άλλες συναφείς πληροφορίες του οδοντο τεχνικού εργαστηρίου στο οποίο κάνουν την πρακτική άσκησή τους.

(2) Ο Πρόεδρος μεριμνά ώστε τα Μητρώα να τηρούνται κατά τον προσήκοντα τρόπο και αντίγραφο τους να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το Φεβρουάριο κάθε χρόνου.

Προϋποθέσεις και προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών και στο Μητρώο Οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

7.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται, με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος, να εγγραφεί στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι-

(α) Συμπλήρωσε το εικοστό έτος της ηλικίας του,

(β) είναι καλού χαρακτήρα,

(γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος κράτους μέλους,

(δ)(i) είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος το οποίο χορηγείται από Πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο και έχει πρακτική άσκηση έξι τουλάχιστο μηνών σε αναγνωρισμένο, από το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστήριο ή

(ii) είναι κάτοχος πτυχίου επαγγελματικού ή άλλου ισότιμου πτυχίου το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο και έχει πρακτική άσκηση ενός τουλάχιστο χρόνου σε αναγνωρισμένο, από το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστήριο:

Νοείται ότι οι διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) δεν εφαρμόζο νται για άτομα που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι άσκησαν την πρακτική τους, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο που είναι αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή της συγκεκρι μένης χώρας ή κατείχαν τα απαιτούμενα, από τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, προσόντα και ασκούσαν καλή τη πίστει το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Κάθε οδοντοτεχνικό εργαστήριο εγγράφεται στο Μητρώο Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ιδρύεται και διευθύνεται από εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη.

(β) Οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία υφίστανται και λειτουργούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο, νοουμένου ότι οι Διευθυντές τους θα ικανοποιήσουν, μέσα σε καθορισμένη προθεσμία, τους όρους που θα θέσει το Συμβούλιο με σκοπό τον προσδιορισμό ενός, εύλογα αποδεκτού, επιπέδου εργασίας.

Ασκούμενοι οδοντοτεχνίτες

7Α.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που άρχισε πρακτική άσκηση σε αναγνωρισμένο, από το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστή ριο, οφείλει όπως μέσα σε τριάντα ημέρες αφότου άρχισε την άσκηση, να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο για να εγγραφεί στο Μητρώο Ασκουμένων Οδοντοτεχνιτών.

(2) Η αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), περιέ χει το ονοματεπώνυμο και τον τίτλο σπουδών του αιτητή, την ηλικία του, την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε την άσκηση του, καθώς και τον αριθμό Μητρώου και άλλες συναφείς πληρο φορίες του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στο οποίο ασκείται.

(3) Μετά τη συμπλήρωση της περιόδου πρακτικής άσκησης που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγρά φου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, το Συμβούλιο χορηγεί στον ασκούμενο οδοντοτεχνίτη το σχετικό πιστοποιητικό.

Εγγραφή στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών

8.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο κατά τον καθορισμένο τύπο.

(2) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της.

(3) Το Συμβούλιο εγγράφει στο Μητρώο οδοντοτεχνιτών κάθε αιτητή ο οποίος κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο 7 και εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον καθορισμένο τύπο.

(4) Στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται από πολίτες κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003.

Διαγραφή από το Μητρώο Οδοντοτεχνιτών

9.-(1) Το όνομα εγγεγραμμένου οδοντοτεχνίτη διαγράφεται από το Μητρώο Οδοντοτεχνιτών σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν το Συμβούλιο επλανήθη αναφορικά με την ύπαρξη προσόντων τα οποία απαιτούνται από το άρθρο 7 ή,

(β) λόγω επιβολής της ποινής της διαγραφής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 ή,

(γ) λόγω θανάτου ή,

(δ) λόγω πτώχευσης ή,

(ε) λόγω μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό ή,

(στ) λόγω απώλειας της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του υπήκοου κράτους μέλους ή,

(ζ) αν ο κάτοχος της άδειας καταδικάστηκε για παράνομη άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος καθ’ υποτροπή.

(2) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης διαγραφεί από το οικείο Μητρώο για οποιοδήποτε από τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους (α), (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1), αυτός δύναται να ζητήσει την επανεγραφή του στο Μητρώο μετά την πάροδο ενός τουλάχιστο χρόνου από τη διαγραφή. Το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

Απαγορευτικές διατάξεις

10.-(1) Ο οδοντοτεχνίτης απαγορεύεται να επεμβαίνει στη στοματική κοιλότητα:

Νοείται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου θα έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει στο Συμβούλιο ή στον Υπουργό οποιαδήποτε περίπτωση επεμβάσεως οδοντοτεχνίτη στη στοματική κοιλότητα:

Νοείται περαιτέρω ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου θα έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε οποιοδήποτε οδοντοτεχνικό εργαστήριο ύστερα από συνεννόηση με το Συμβούλιο για έλεγχο των οδοντοτεχνικών εργασιών.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την αναστολή, για περίοδο που δεν είναι μικρότερη από έξι ούτε μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες της άδειας άσκησης του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος αναφορικά με οποιοδήποτε οδοντοτεχνίτη που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Παρακολούθηση εργασιών από οδοντίατρο

11. Ο οδοντίατρος μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του οδοντοτεχνίτη για να ελέγχει την τήρηση των γραπτών οδηγιών του.

Υποχρεώσεις Οδοντιάτρου

12. Ο οδοντίατρος είναι ο υπεύθυνος για τη διάγνωση, το σχεδιασμό και την καλή εφαρμογή των προσθετικών εργασιών στη στοματική κοιλότητα και για την επιλογή του υλικού και κράματος μετάλλου που χρησιμοποιούνται.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Πειθαρχικά αδικήματα

13.-(1) Αν εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα το οποίο, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, ενέχει ηθική αισχρότητα ή είναι, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, ένοχος επονείδιστης ή ανέντιμης ή ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα διαγωγής, το Συμβούλιο μπορεί-

(α) Να διατάξει τη διαγραφή του ονόματος του από το οικείο Μητρώο,

(β) να αναστείλει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο,

(γ) να επιπλήξει τον οδοντοτεχνίτη.

(2) Η έναρξη της διαδικασίας δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να γίνει-

(α) Από το Συμβούλιο αυτεπάγγελτα,

(β) από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Οδοντοτεχνιτών,

(γ) ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε οδοντίατρου ο οποίος έχει παράπονο από τη διαγωγή του οδοντοτεχνίτη και έπειτα από άδεια του Παγκύπριου Οδοντιατρικού Συλλόγου,

(δ) από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Οδοντριατρικού Συλλόγου.

(3) Το Συμβούλιο, κατά τη διεξαγωγή έρευνας δυνάμει του παρόντος άρθρου, έχει τις ίδιες εξουσίες και διεξάγει την έρευνα με τον ίδιο κατά το δυνατόν τρόπο σαν δικαστήριο συνοπτικής διαδικασίας.

(4) Κάθε απόφαση του Συμβουλίου κατά την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του θα λογίζεται σαν διάταγμα δικαστηρίου που ασκεί συνοπτική διαδικασία και θα εκτελείται με τον ίδιο τρόπο σαν διάταγμα του δικαστηρίου αυτού.

(5) Στο Συμβούλιο, κατά την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, μετέχει πρόσωπο το οποίο έχει νομική κατάρτιση που ορίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Παγκύπριος Σύνδεσμος Οδοντοτεχνιτών

14.-(1) Καθιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Οδοντοτεχνιτών ο οποίος αποτελείται από όλους τους εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία.

(2) Ο Διευθυντής, πριν παρέλθουν τέσσερις μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, συγκαλεί την πρώτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Οδοντοτεχνιτών όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου, σε κάθε δεύτερο επόμενο χρόνο, συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων οδοντοτεχνιτών οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία.

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Συνδέσμου

15. Το Συμβούλιο του Συνδέσμου εξετάζει όλα τα θέματα τα οποία άπτονται του επαγγέλματος των οδοντοτεχνιτών, προβαίνει σε όσες ενέργειες θεωρεί σκόπιμο και, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διατάξεως αυτής,

(α) προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος,

(β) καταρτίζει οποιεσδήποτε επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του,

(γ) επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος σχετικού με το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη,

(δ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της οδοντοτεχνικής,

(ε) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κειμένης νομοθεσίας η οποία αφορά το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, και

(στ) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Σύνδεσμου Οδοντοτεχνιτών

16.-(1) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι 7μελές και η θητεία του διαρκεί για τρία χρόνια.

(2) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του.

(3) Τέσσερα μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συνδέσμου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που ψηφίζουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση έπειτα από γραπτή αίτηση τριών τουλάχιστο μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης αυτής και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει.

(6) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου ρυθμίζει τις εργασίες του, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων του και τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται.

Τακτική γενική συνέλευση

17.-(1) Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 14(2), αποστέλλεται σε όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν πρόσκληση που αναφέρει τον τόπο και το χρόνο της συνέλευσης. Η πρόσκληση αυτή αποστέλλεται όχι περισσότερες από δεκατέσσερις μέρες και όχι λιγότερες από οκτώ μέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης:

Νοείται ότι τυχαία παράλειψη αποστολής πρόσκλησης σε οδοντοτεχνίτες ή μη λήψη τέτοιας πρόσκλησης από κάποιο οδοντοτεχνίτη δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της συνέλευσης αυτής.

(2) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου ή σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του, ή, αν δεν υπάρχει Πρόεδρος, μέλος που ορίζει η Γενική Συνέλευση, προεδρεύει κατά τη συνέλευση.

(3) Απαρτία στη Γενική Συνέλευση αποτελούν τα μισά συν ένα των μελών.

Αν κατά την καθορισμένη ώρα έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση αναστέλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη είναι παρόντα θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων οδοντοτεχνιτών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Η τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή-

(α) Επτά εγγεγραμμένων οδοντοτεχνιτών οι οποίοι θα αποτελούν το Συμβούλιο Παγκύπριου Συνδέσμου Οδοντοτεχνιτών,

(β) τριών εγγεγραμμένων οδοντοτεχνιτών οι οποίοι θα εκπροσωπούν το Σύνδεσμο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι σε περίπτωση κένωσης με οποιοδήποτε τρόπο θέσης στο Συμβούλιο μέλους το οποίο υποδεικνύεται δυνάμει της παραγράφου (β), το Συμβούλιο του Συνδέσμου υποδεικνύει προς το Υπουργικό Συμβούλιο για διορισμό στη θέση η οποία κενώθηκε, άλλο εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη ο οποίος θα κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε.

Έκτακτη γενική συνέλευση

18.-(1) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συνδέσμου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά έπειτα από γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου των μελών του Συνδέσμου, τα οποία εν πάση περιπτώσει δε θα είναι λιγότερα από είκοσι.

(2) Αν το Συμβούλιο του Συνδέσμου δεν προβεί στη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή της αίτησης αυτής, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(3) Η αίτηση εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης αυτής και υπογράφεται από τα πρόσωπα που την υποβάλλουν.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) (εκτός από την πρόνοια για αναβολή της συνέλευσης για μισή ώρα) και (4) του άρθρου 17 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε κάθε έκτακτη γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα δε σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

Συνδρομή στο Σύνδεσμο

19.-(1) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί να επιβάλει στους εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου.

(2) Συνδρομή η οποία πρέπει να καταβληθεί δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να διεκδικηθεί με αγωγή και να εισπραχθεί σαν χρέος το οποίο οφείλεται προς το Συμβούλιο του Συνδέσμου και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης του για πληρωμή της συνδρομής αυτής, κανένας οδοντοτεχνίτης δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συνδέσμου η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αν δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

20. Όποιος-

(α) Προκαλεί ή αποπειράται με ψεύτικες ή δόλιες παραστάσεις να πετύχει την εγγραφή του ή την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών,

(β) σκόπιμα και ψευδώς παρουσιάζεται σαν εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης και λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη με την οποία συνάγεται αυτό,

(γ) ενώ είναι εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης και ενώ του απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης αυτής, ασκεί ή μετέρχεται την οδοντοτεχνική,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

21.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

22. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
6 Ν.142(I)/03Έναρξη της ισχύος του Ν. 142(Ι)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 142(Ι)/03] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία  που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.