Διαδικασία λήψης αποφάσεων από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Σύνδεσμου Οδοντοτεχνιτών

16.-(1) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι 7μελές και η θητεία του διαρκεί για τρία χρόνια.

(2) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του.

(3) Τέσσερα μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συνδέσμου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών που ψηφίζουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και οφείλει να συγκαλέσει συνεδρίαση έπειτα από γραπτή αίτηση τριών τουλάχιστο μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης αυτής και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει.

(6) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου ρυθμίζει τις εργασίες του, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων του και τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται.