Αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Συνδέσμου

15. Το Συμβούλιο του Συνδέσμου εξετάζει όλα τα θέματα τα οποία άπτονται του επαγγέλματος των οδοντοτεχνιτών, προβαίνει σε όσες ενέργειες θεωρεί σκόπιμο και, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της διατάξεως αυτής,

(α) προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος,

(β) καταρτίζει οποιεσδήποτε επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του,

(γ) επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος σχετικού με το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη,

(δ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της οδοντοτεχνικής,

(ε) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κειμένης νομοθεσίας η οποία αφορά το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, και

(στ) ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου.