Έκτακτη γενική συνέλευση

18.-(1) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συνδέσμου όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά έπειτα από γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου των μελών του Συνδέσμου, τα οποία εν πάση περιπτώσει δε θα είναι λιγότερα από είκοσι.

(2) Αν το Συμβούλιο του Συνδέσμου δεν προβεί στη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης μέσα σε τριάντα μέρες από την υποβολή της αίτησης αυτής, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(3) Η αίτηση εκθέτει το σκοπό της συνέλευσης αυτής και υπογράφεται από τα πρόσωπα που την υποβάλλουν.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) (εκτός από την πρόνοια για αναβολή της συνέλευσης για μισή ώρα) και (4) του άρθρου 17 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε κάθε έκτακτη γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα δε σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.