Συνδρομή στο Σύνδεσμο

19.-(1) Το Συμβούλιο του Συνδέσμου μπορεί να επιβάλει στους εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου.

(2) Συνδρομή η οποία πρέπει να καταβληθεί δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να διεκδικηθεί με αγωγή και να εισπραχθεί σαν χρέος το οποίο οφείλεται προς το Συμβούλιο του Συνδέσμου και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης του για πληρωμή της συνδρομής αυτής, κανένας οδοντοτεχνίτης δε δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συνδέσμου η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αν δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του.