Ασκούμενοι οδοντοτεχνίτες

7Α.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που άρχισε πρακτική άσκηση σε αναγνωρισμένο, από το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστή ριο, οφείλει όπως μέσα σε τριάντα ημέρες αφότου άρχισε την άσκηση, να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο για να εγγραφεί στο Μητρώο Ασκουμένων Οδοντοτεχνιτών.

(2) Η αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1), περιέ χει το ονοματεπώνυμο και τον τίτλο σπουδών του αιτητή, την ηλικία του, την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε την άσκηση του, καθώς και τον αριθμό Μητρώου και άλλες συναφείς πληρο φορίες του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στο οποίο ασκείται.

(3) Μετά τη συμπλήρωση της περιόδου πρακτικής άσκησης που προβλέπεται στις υποπαραγράφους (i) και (ii) της παραγρά φου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, το Συμβούλιο χορηγεί στον ασκούμενο οδοντοτεχνίτη το σχετικό πιστοποιητικό.