Προϋποθέσεις και προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών και στο Μητρώο Οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

7.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται, με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος, να εγγραφεί στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι-

(α) Συμπλήρωσε το εικοστό έτος της ηλικίας του,

(β) είναι καλού χαρακτήρα,

(γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος κράτους μέλους,

(δ)(i) είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος το οποίο χορηγείται από Πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο και έχει πρακτική άσκηση έξι τουλάχιστο μηνών σε αναγνωρισμένο, από το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστήριο ή

(ii) είναι κάτοχος πτυχίου επαγγελματικού ή άλλου ισότιμου πτυχίου το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο και έχει πρακτική άσκηση ενός τουλάχιστο χρόνου σε αναγνωρισμένο, από το Συμβούλιο, οδοντοτεχνικό εργαστήριο:

Νοείται ότι οι διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) δεν εφαρμόζο νται για άτομα που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι άσκησαν την πρακτική τους, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο που είναι αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή της συγκεκρι μένης χώρας ή κατείχαν τα απαιτούμενα, από τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, προσόντα και ασκούσαν καλή τη πίστει το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Κάθε οδοντοτεχνικό εργαστήριο εγγράφεται στο Μητρώο Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ιδρύεται και διευθύνεται από εγγεγραμμένο οδοντοτεχνίτη.

(β) Οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία υφίστανται και λειτουργούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο, νοουμένου ότι οι Διευθυντές τους θα ικανοποιήσουν, μέσα σε καθορισμένη προθεσμία, τους όρους που θα θέσει το Συμβούλιο με σκοπό τον προσδιορισμό ενός, εύλογα αποδεκτού, επιπέδου εργασίας.