Τήρηση Μητρώων

6.-(1) Το Συμβούλιο θα τηρεί τα Μητρώα που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Μητρώο Οδοντοτεχνιτών, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εγγεγραμμένων οδοντοτεχνιτών.

(β) Μητρώο Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων, στο οποίο καταχωρούνται τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια στα οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ιδιοκτητών και διευθυντών τους.

(γ) Μητρώο Ασκουμένων Οδοντοτεχνιτών, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των ασκουμένων οδοντοτεχνιτών, καθώς και ο αριθμός μητρώου και άλλες συναφείς πληροφορίες του οδοντο τεχνικού εργαστηρίου στο οποίο κάνουν την πρακτική άσκησή τους.

(2) Ο Πρόεδρος μεριμνά ώστε τα Μητρώα να τηρούνται κατά τον προσήκοντα τρόπο και αντίγραφο τους να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το Φεβρουάριο κάθε χρόνου.