Εγγραφή στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών

8.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών υποβάλλει αίτηση στο Συμβούλιο κατά τον καθορισμένο τύπο.

(2) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της.

(3) Το Συμβούλιο εγγράφει στο Μητρώο οδοντοτεχνιτών κάθε αιτητή ο οποίος κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται από το άρθρο 7 και εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον καθορισμένο τύπο.

(4) Στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται από πολίτες κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί του Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003.