Διαγραφή από το Μητρώο Οδοντοτεχνιτών

9.-(1) Το όνομα εγγεγραμμένου οδοντοτεχνίτη διαγράφεται από το Μητρώο Οδοντοτεχνιτών σε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν το Συμβούλιο επλανήθη αναφορικά με την ύπαρξη προσόντων τα οποία απαιτούνται από το άρθρο 7 ή,

(β) λόγω επιβολής της ποινής της διαγραφής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 ή,

(γ) λόγω θανάτου ή,

(δ) λόγω πτώχευσης ή,

(ε) λόγω μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό ή,

(στ) λόγω απώλειας της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του υπήκοου κράτους μέλους ή,

(ζ) αν ο κάτοχος της άδειας καταδικάστηκε για παράνομη άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος καθ’ υποτροπή.

(2) Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης διαγραφεί από το οικείο Μητρώο για οποιοδήποτε από τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους (α), (δ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1), αυτός δύναται να ζητήσει την επανεγραφή του στο Μητρώο μετά την πάροδο ενός τουλάχιστο χρόνου από τη διαγραφή. Το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.