Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

“Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ή αντιπρόσωπο του.

"κράτη μέλη" σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  τα Συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

“Οδοντοτεχνική” σημαίνει:

(α) Την κατασκευή εκμαγείων από αποτυπώματα που λαμβάνονται από τον οδοντίατρο.

(β) Την επεξεργασία μετάλλων και άλλων υλικών για οδοντοπροσθετικές εργασίες.

(γ) Την κατασκευή προσθετικών εργασιών ιδίως μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών, στεφάνων και γεφύρων, ορθοδοντικών μηχανημάτων τηλεσκοπικών στεφάνων και συνδέσμων ακριβείας.

(δ) Οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που εκτελείται σύμφωνα με γραπτές οδηγίες οδοντίατρου.

“Οδοντοτεχνίτης” σημαίνει το πρόσωπο που ασχολείται με την οδοντοτεχνική και κατέχει τα προσόντα που απαιτούνται από το άρθρο 7.

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Οδοντοτεχνιτών που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3.

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο των Οδοντοτεχνιτών που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3.

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαίου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Σύνδεσμος” σημαίνει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Οδοντοτεχνιτών ο οποίος καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 14.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.