Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

22. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.