Σημείωση
6 Ν.142(I)/03Έναρξη της ισχύος του Ν. 142(Ι)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 142(Ι)/03] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία  που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.