Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας Υπηρε σιών Νόμος του 1984.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κει μένου -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν"

«διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει δε πάντα υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέντα επί τούτω Λειτουργόν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων"

«διπλωματική αποστολή» σημαίνει πάσαν υπάτην αρμοστείαν, πρεσβείαν, αποστολικήν επιτροπήν, αποστολήν αποστολικού δελεγάτου ή αποστολήν των Ηνωμένων Εθνών εγκαθιδρυθείσαν ή λειτουργούσαν εν τη Δημοκρατία'

«διπλωματικός αντιπρόσωπος» σημαίνει πάντα ύπατον αρμοστήν, πρέσβυν, αποστολικόν δελεγάτον, νούντσιον, διπλωματικόν απεσταλμένον, ιντερνούντσιον, πληρεξούσιον υπουργόν, επιτετραμμένον, αναπληρωτήν ύπατον αρμοστήν, σύμβουλον πρεσβείας, γραμματέα πρεσβείας ή ακόλουθον (είτε διπλωματικόν, εμπορικόν, στρατιωτικόν ή άλλως)*

«επιχειρηματίας» σημαίνει το φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον το οποίον προσφέρει οιασδήποτε υπηρεσίας εκ των αναγραφομένων εν τω Πίνακι"

«πελάτης» σημαίνει το πρόσωπον εις το οποίον παρέχεται η υπηρεσία"

«υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσίαν ειδικώς καθοριζομένην εν τω Πίνακι

«φόρος» σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενον φόρον.

Φορολογία επιβαλλομένη επί ωρισμένων υπηρεσιών. Κεφ. 302

3. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επί πασών των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος ειδικώς καθοριζομένων υπηρεσιών και επί τη βάσει του ποσού του επιβαλλομένου τέλους δυνάμει του άρθρου 19 των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμων, ως εκτί θεται κατά περίπτωσιν εν τη τρίτη στήλη του ιδίου Πίνακος, επι βάλλεται φόρος επί τη βάσει των φορολογικών συντελεστών των εν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων.

Υποχρέωσης προς καταβολήν φόρου

4.—(1) Ο φόρος επιβαρύνει τον πελάτη ν και εισπράττεται υπό του επιχειρηματίου και αποδίδεται τη ευθύνη τούτου εις τον Διευθυντήν ουχί βραδύτερον της τελευταίας ημέρας του μηνός όστις έπεται του μηνός κατά τον οποίον ούτος εισεπράχθη.

(2) Παν ποσόν καταβλητέον εις τον Διευθυντήν συμφώνως προς το εδάφιον (1) εισπράττεται, εν περιπτώσει παραλείψεως καταβολής τούτου παρά του υποχρέου προς καταβολήν, συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

Τήρησις στοιχείων

5.—(1) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήση όπως πας επιχειρηματίας τηρή κατάστασιν δεικνύουσαν τας υπό της επιχειρήσεως αυτού γενομένας εισπράξεις.

(2) Διά πάσαν παρεχομένην προς πελάτην υπηρεσίαν δέον όπως εκδίδεται υπό του επιχειρηματίου ηριθμημένη απόδειξις εισπράξεως περιέχουσα τοιαύτα στοιχεία και λεπτομερείας ως ήθελεν ορίσει ο Διευθυντής.

(3) Εκάστη απόδειξις εκδίδεται εις τοιούτον αριθμόν αντιγράφων ως ήθελεν ορίσει ο Διευθυντής, έν των οποίων δέον όπως κρατήται υπό του επιχειρηματίου διά σκοπούς ελέγχου.

(4) Αντίγραφα των εκδιδομένων αποδείξεων δέον όπως φυλάττωνται υπό του επιχειρηματίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του αμέ σως επομένου έτους από της ημερομηνίας εκδόσεώς των.

Ειδοποίησις περί προσφοράς υπηρεσιών

6.—(1) Πας επιχειρηματίας όστις προσφέρει υπηρεσίας εκ των αναγραφομένων εν τω Πίνακι κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου υποχρεούται όπως εντός μηνός από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ειδοποιήση εγγράφως περί τούτου τον Διευθυντήν.

(2) Πας επιχειρηματίας όστις μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου προτίθεται να προσφέρη υπηρεσίας εκ των αναγραφομένων εν τω Πίνακι υποχρεούται όπως εντός μηνός από της ημερομηνίας ενάρξεως της τοιαύτης προσφοράς υπηρεσιών ειδοποι ήση εγγράφως περί τούτου τον Διευθυντήν.

Υποχρέωσις προς παροχήν στοιχείων

7. Πας επιχειρηματίας υποχρεούται όπως παρέχη περιοδικώς ή άμα ως ζητηθώσι, εντός προθεσμίας καθοριζομένης υπό του Διευ θυντού, οιαδήποτε στοιχεία ή οιασδήποτε πληροφορίας, τα οποία ή αι οποίαι ζητούνται υπ' αυτού διά σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τα οποία ή αι οποίαι κατέχονται υπό του επιχειρηματίου ή είναι εν γνώσει αυτού.

Εξουσία Διευθυντού προς διενέργειαν ελέγχου

8. Προς διάπίστωσιν παραβάσεων του παρόντος Νόμου ο Διευθυν τής ή οιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος υπ' αυτού λειτουργός δύναται να προβαίνει εις έλεγχον των πάσης φύσεως βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων επιχειρηματίου και να λαμβάνη ακριβή αντί γραφα αυτών, πας δε επιχειρηματίας υποχρεούται όπως παρέχη πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν διά τον τοιούτον έλεγχον.

Απαλλαγαί

9. Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι και αι διπλωματικαί αποστολαί απαλ-λάττονται εκ της φορολογίας επί των υπηρεσιών.

Αδικήματα και ποιναί

10.—(1) Πας επιχειρηματίας όστις δολίως ή εσκεμμένως-

(α) παραλείπει να εισπράττη τον επιβαλλόμενον φόρον ως εν τω παρόντι Νόμω καθορίζεται· ή

(β) παραλείπει να τηρή στοιχεία ως εν τω παρόντι Νόμω καθο ρίζεται· ή

(γ) υποβάλλει οιανδήποτε ανακριβή κατάστασιν ή οιαδήποτε ανακριβή στοιχεία αναφορικός προς τας γενομένας υπό της επιχειρήσεως αυτού εισπράξεις ή αρνείται ή παραλείπει όπως παράσχη διευκόλυνσιν διά την διενέργειαν ελέγχου δυνάμει του άρθρου 8· ή

(δ) αρνείται ή παραλείπει να αποδώση εις τον Διευθυντήν τον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 επιβαλλόμενον φόρον· ή

(ε) παραλείπει να συμμορφωθή προς τας διατάξεις του άρ θρου 6,

είναι ένοχος αδικήματος.

(2) Πας πελάτης όστις αρνείται ή παραλείπει να καταβάλη προς τον επιχειρηματίαν τον δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 επι βαλλόμενον φόρον είναι ένοχος αδικήματος.

(3) Παν φυσικόν πρόσωπον το οποίον συνεργεί, βοηθεί, συμβουλεύει, υποκινεί ή παροτρύνει πρόσωπόν τι όπως ενεργήση κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχον αδική ματος.

(4) Παν πρόσωπον το οποίον διαπράττει οιονδήποτε αδίκημα εκ των καθοριζομένων εν τω εδαφίω (1) ή (2) ή (3) υπόκειται, επί τη καταδίκη αυτού, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεν τακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερ βαίνον τους έξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(5) Παν πρόσωπον το οποίον διαπράττει οιονδήποτε αδίκημα εκ των καθοριζομένων εν τη παραγράφω (α) ή (β) του εδαφίου (1), επί τη καταδίκη αυτού, επιπροσθέτως της εν τω εδαφίω (4) καθοριζο μένης ποινής, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας δέκα λίρας δι' εκάστην ημέραν καθ' ήν συνεχίζεται η παράβασις.

(6) Παν πρόσωπον το οποίον διαπράττει οιονδήποτε αδίκημα εκ των καθοριζομένων εν τη παραγράφω (δ) του εδαφίου (1), επί τη καταδίκη αυτού, επιπροσθέτως της εν τω εδαφίω (4) καθοριζομέ νης ποινής, υποχρεούται εις την καταβολήν του παρακρατηθέντος ποσού· προσέτι υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν το δέκα τοις εκατόν του παρακρατηθέντος ποσού δι' έκαστον μήνα κατά τον οποίον εξακολουθεί το αδίκημα.

(7) Παν πρόσωπον το οποίον ενεργεί κατά παράβασιν των διατά ξεων του άρθρου 7 είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει κατα δίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πέντε λίρας δι' εκάστην ημέραν καθ' ήν συνεχίζεται η παράβασις.

Επιφύλαξις διά ποινικήν δίωξιν

11. Τα δικαστικά μέτρα τα λαμβανόμενα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εναντίον προσώπου τινός δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουσι ποινι κός διώξεις αίτινες δυνατόν να γίνωσι βάσει οιουδήποτε ετέρου Νόμου.

Ποινική δίωξις δεν άρχεται άνευ της συναινέσεως του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

12. Ποινική δίωξις δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου δεν άρχεται ειμή τη συναινέσει του Γενικού Εισαγ γελέως της Δημοκρατίας.

Κανονισμοί

13.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονι σμούς διά την εν γένει εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διά τοιαύτα άλλα θέματα περί ων ο παρών Νόμος απαι τεί ή προνοεί την έκδοσιν Κανονισμών και δύναται ωσαύτως να εκδίδη Κανονισμούς περί παντός θέματος, εφ' όσον η έκδοσις τοι ούτων Κανονισμών κρίνεται σκόπιμος διά την καλυτέραν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

(2) Παν πρόσωπον όπερ παραλείπει να συμμορφωθή προς τας διατάξεις οιουδήποτε Κανονισμού γενομένου δυνάμει του παρόντος άρθρου ή παραβαίνει ταύτας, είναι ένοχον αδικήματος και εν περι πτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους έξ μήνας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλα κίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατα τίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντι προσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέ σως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημο σιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Έναρξις ισχύος

14. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Μαρτίου, 1984.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 3)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 

Αύξ. Αρ.

Είδος Υπηρεσίας

Ποσόν

επιβαλλομένου

τέλους

Φορολογικός Συντελεστής

Ι

Κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών και   πάνω στην οποία επιβάλλονται τέλη δυνάμει του άρθρου 19 των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμων (Κεφ. 302).

Μέχρι £10 μηνιαίως

Πάνω από £10 και μέχρι £20 μηνιαίως

Πάνω από £20 και μέχρι £60 μηνιαίως

Πάνω από £60 μηνιαίως

-

 

5% πάνω σε ολόκληρο το ποσό

10% πάνω σε ολόκληρο το ποσό

 

15% πάνω σε ολόκληρο το ποσό.

Σημείωση
3 του Ν. 77(Ι)/1992Διάρκεια ισχύος του παρόντος Νόμου και κατάργηση του βασικού νόμου

3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 77(Ι)/1992] αρχίζει την 1η Αυγούστου 1992 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992 και από της τελευταίας αυτής ημερομηνίας ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος καταργούνται.