Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κει μένου -

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν"

«διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει δε πάντα υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέντα επί τούτω Λειτουργόν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων"

«διπλωματική αποστολή» σημαίνει πάσαν υπάτην αρμοστείαν, πρεσβείαν, αποστολικήν επιτροπήν, αποστολήν αποστολικού δελεγάτου ή αποστολήν των Ηνωμένων Εθνών εγκαθιδρυθείσαν ή λειτουργούσαν εν τη Δημοκρατία'

«διπλωματικός αντιπρόσωπος» σημαίνει πάντα ύπατον αρμοστήν, πρέσβυν, αποστολικόν δελεγάτον, νούντσιον, διπλωματικόν απεσταλμένον, ιντερνούντσιον, πληρεξούσιον υπουργόν, επιτετραμμένον, αναπληρωτήν ύπατον αρμοστήν, σύμβουλον πρεσβείας, γραμματέα πρεσβείας ή ακόλουθον (είτε διπλωματικόν, εμπορικόν, στρατιωτικόν ή άλλως)*

«επιχειρηματίας» σημαίνει το φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον το οποίον προσφέρει οιασδήποτε υπηρεσίας εκ των αναγραφομένων εν τω Πίνακι"

«πελάτης» σημαίνει το πρόσωπον εις το οποίον παρέχεται η υπηρεσία"

«υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσίαν ειδικώς καθοριζομένην εν τω Πίνακι

«φόρος» σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενον φόρον.