Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας Υπηρε σιών Νόμος του 1984.