Φορολογία επιβαλλομένη επί ωρισμένων υπηρεσιών. Κεφ. 302

3. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επί πασών των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος ειδικώς καθοριζομένων υπηρεσιών και επί τη βάσει του ποσού του επιβαλλομένου τέλους δυνάμει του άρθρου 19 των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμων, ως εκτί θεται κατά περίπτωσιν εν τη τρίτη στήλη του ιδίου Πίνακος, επι βάλλεται φόρος επί τη βάσει των φορολογικών συντελεστών των εν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων.