Υποχρέωσης προς καταβολήν φόρου

4.—(1) Ο φόρος επιβαρύνει τον πελάτη ν και εισπράττεται υπό του επιχειρηματίου και αποδίδεται τη ευθύνη τούτου εις τον Διευθυντήν ουχί βραδύτερον της τελευταίας ημέρας του μηνός όστις έπεται του μηνός κατά τον οποίον ούτος εισεπράχθη.

(2) Παν ποσόν καταβλητέον εις τον Διευθυντήν συμφώνως προς το εδάφιον (1) εισπράττεται, εν περιπτώσει παραλείψεως καταβολής τούτου παρά του υποχρέου προς καταβολήν, συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου.