Τήρησις στοιχείων

5.—(1) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήση όπως πας επιχειρηματίας τηρή κατάστασιν δεικνύουσαν τας υπό της επιχειρήσεως αυτού γενομένας εισπράξεις.

(2) Διά πάσαν παρεχομένην προς πελάτην υπηρεσίαν δέον όπως εκδίδεται υπό του επιχειρηματίου ηριθμημένη απόδειξις εισπράξεως περιέχουσα τοιαύτα στοιχεία και λεπτομερείας ως ήθελεν ορίσει ο Διευθυντής.

(3) Εκάστη απόδειξις εκδίδεται εις τοιούτον αριθμόν αντιγράφων ως ήθελεν ορίσει ο Διευθυντής, έν των οποίων δέον όπως κρατήται υπό του επιχειρηματίου διά σκοπούς ελέγχου.

(4) Αντίγραφα των εκδιδομένων αποδείξεων δέον όπως φυλάττωνται υπό του επιχειρηματίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του αμέ σως επομένου έτους από της ημερομηνίας εκδόσεώς των.