Ειδοποίησις περί προσφοράς υπηρεσιών

6.—(1) Πας επιχειρηματίας όστις προσφέρει υπηρεσίας εκ των αναγραφομένων εν τω Πίνακι κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου υποχρεούται όπως εντός μηνός από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ειδοποιήση εγγράφως περί τούτου τον Διευθυντήν.

(2) Πας επιχειρηματίας όστις μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου προτίθεται να προσφέρη υπηρεσίας εκ των αναγραφομένων εν τω Πίνακι υποχρεούται όπως εντός μηνός από της ημερομηνίας ενάρξεως της τοιαύτης προσφοράς υπηρεσιών ειδοποι ήση εγγράφως περί τούτου τον Διευθυντήν.