Υποχρέωσις προς παροχήν στοιχείων

7. Πας επιχειρηματίας υποχρεούται όπως παρέχη περιοδικώς ή άμα ως ζητηθώσι, εντός προθεσμίας καθοριζομένης υπό του Διευ θυντού, οιαδήποτε στοιχεία ή οιασδήποτε πληροφορίας, τα οποία ή αι οποίαι ζητούνται υπ' αυτού διά σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τα οποία ή αι οποίαι κατέχονται υπό του επιχειρηματίου ή είναι εν γνώσει αυτού.