Εξουσία Διευθυντού προς διενέργειαν ελέγχου

8. Προς διάπίστωσιν παραβάσεων του παρόντος Νόμου ο Διευθυν τής ή οιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος υπ' αυτού λειτουργός δύναται να προβαίνει εις έλεγχον των πάσης φύσεως βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων επιχειρηματίου και να λαμβάνη ακριβή αντί γραφα αυτών, πας δε επιχειρηματίας υποχρεούται όπως παρέχη πάσαν δυνατήν διευκόλυνσιν διά τον τοιούτον έλεγχον.