Απαλλαγαί

9. Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι και αι διπλωματικαί αποστολαί απαλ-λάττονται εκ της φορολογίας επί των υπηρεσιών.