Ποινική δίωξις δεν άρχεται άνευ της συναινέσεως του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

12. Ποινική δίωξις δι' αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου δεν άρχεται ειμή τη συναινέσει του Γενικού Εισαγ γελέως της Δημοκρατίας.