Κανονισμοί

13.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονι σμούς διά την εν γένει εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και διά τοιαύτα άλλα θέματα περί ων ο παρών Νόμος απαι τεί ή προνοεί την έκδοσιν Κανονισμών και δύναται ωσαύτως να εκδίδη Κανονισμούς περί παντός θέματος, εφ' όσον η έκδοσις τοι ούτων Κανονισμών κρίνεται σκόπιμος διά την καλυτέραν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

(2) Παν πρόσωπον όπερ παραλείπει να συμμορφωθή προς τας διατάξεις οιουδήποτε Κανονισμού γενομένου δυνάμει του παρόντος άρθρου ή παραβαίνει ταύτας, είναι ένοχον αδικήματος και εν περι πτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους έξ μήνας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλα κίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(3) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατα τίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντι προσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέ σως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημο σιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.