Έναρξις ισχύος

14. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Μαρτίου, 1984.