ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 3)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 

Αύξ. Αρ.

Είδος Υπηρεσίας

Ποσόν

επιβαλλομένου

τέλους

Φορολογικός Συντελεστής

Ι

Κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών και   πάνω στην οποία επιβάλλονται τέλη δυνάμει του άρθρου 19 των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμων (Κεφ. 302).

Μέχρι £10 μηνιαίως

Πάνω από £10 και μέχρι £20 μηνιαίως

Πάνω από £20 και μέχρι £60 μηνιαίως

Πάνω από £60 μηνιαίως

-

 

5% πάνω σε ολόκληρο το ποσό

10% πάνω σε ολόκληρο το ποσό

 

15% πάνω σε ολόκληρο το ποσό.